Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Regulamin przewozu osób i rzeczy
REGULAMIN PRZEWOZU

§ 1. Niniejsze przepisy, zwane dalej „Regulaminem”, określają warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego na liniach obsługiwanych przez WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk.

§ 2. Pasażerowie, kierujący pojazdami, pracownicy nadzoru i kontrolerzy biletów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Umowę przewozu osób, bagażu i zwierząt zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub bezpośrednio po wejściu do pojazdu.

§ 4. Odpowiednim dokumentem przewozu potwierdzającym zawarcie umowy przewozu jest:

1) ważny bilet zakupiony przed rozpoczęciem podróży lub bezpośrednio po wejściu do pojazdu, który należy okazać kierowcy bez wezwania bezpośrednio po wejściu do pojazdu;
2) ważny bilet elektroniczny, zakupiony przed rozpoczęciem podróży, którego sprawdzenie lub zakodowanie na elektronicznej karcie następuje poprzez wykonanie określonej operacji na czytniku karty w pojeździe, każdorazowo przy wejściu do autobusu
3) ważny dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
4) inny dokument określony na podstawie przepisów szczególnych.

§ 5. Pod stosowanym wyrażeniem „ważny bilet” rozumie się w szczególności:

1) bilet obowiązujący w czasie przejazdu,
2) bilet zgodny z obowiązującym cennikiem i trasą podróży,
3) bilet zgodny z posiadanym przez Pasażera uprawnieniem do ulgi w opłatach za usługi przewozowe,
4) bilet posiadający odpowiednie oznaczenie lub właściwości potwierdzające fakt zawarcia przez Pasażera umowy przewozu na dany przejazd, uzyskane za pomocą właściwego zapisu elektronicznego – w przypadku biletów elektronicznych.

§ 6. Po otrzymaniu od kierowcy biletu pasażer zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość wykonanego nadruku. W przypadku jego braku lub nieczytelności naniesionych oznaczeń, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić kierującemu pojazdem.

§ 7. Czytniki kart elektronicznych umieszczane są bezpośrednio przy wejściu do pojazdu.

§ 8. Zakupu biletu jednorazowego można dokonać u kierującego pojazdem za odliczoną kwotę w czasie postoju na przystanku.

§ 9. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie. Bilet odstąpiony nie upoważnia do przejazdu.

§ 10. Przysługujące Pasażerowi uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego może być realizowane pod warunkiem posiadania i okazania podczas kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie.

§ 11. Do przejazdu pojazdami komunikacji gminnej uprawniony jest Pasażer posiadający odpowiedni dokument przewozu.

§ 12. 1.Wsiadanie do autobusu odbywa się wyłącznie przednimi drzwiami autobusu, za wyjątkiem inwalidów i matek z wózkiem dziecięcym.
2. Pasażerowie, którzy chcą opuścić pojazd na najbliższym przystanku obowiązani są do zasygnalizowania tego faktu kierowcy poprzez naciśnięcie przycisku STOP nie bliżej niż 100 metrów przed przystankiem, a nie wcześniej niż po minięciu przystanku poprzedzającego.
3. Autobus zatrzymuje się na przystanku wyłącznie w przypadku, gdy zostanie zgłoszone żądanie zatrzymania poprzez naciśnięcie przycisku STOP lub gdy na przystanku oczekują pasażerowie.
4. Działanie środkowych i tylnych drzwi autobusu jest automatyczne. Po zatrzymaniu się na przystanku pasażer chcąc opuścić pojazd zobowiązany jest do samodzielnego otwarcia drzwi przyciskiem, zlokalizowanym w ich obrębie i odpowiednio oznaczonym.
5. Drzwi autobusu działają automatycznie. Zabrania się wsiadania i wysiadania w momencie usłyszenia sygnału zamykania drzwi. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego ponosi pasażer.

§ 13. Niespełnienie przez Pasażera warunków regulaminu, stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa lub porządkowi w transporcie albo uciążliwości dla innych Pasażerów może spowodować odmowę przewozu.

§ 14. W razie wyłączenia pojazdu z obsługi linii z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, Pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo do kontynuowania jazdy z tym biletem pojazdem zastępczym podstawionym przez Operatora przewozu.

§ 15. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły do pojazdu, nie przestrzegają przepisów niniejszego Regulaminu, po upomnieniu nie stosują się do wskazówek i poleceń kierującego lub kontrolera biletów, mogą zostać usunięte z pojazdu.

§ 16. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy.

§ 17. Za negatywne następstwa związane z przejazdem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni tych osób.

§18. Dopuszczalny jest przewóz:

1) instrumentów muzycznych;
2) bagażu ręcznego o ile nie przekracza rozmiarów 80x60x40 cm;
3) wózków dziecięcych i inwalidzkich.

§ 19. Przewóz rowerów lub innego sprzętu sportowo-rekreacyjnego o wymiarach większych niż dopuszczalny rozmiar bagażu ręcznego jest zabroniony.

§ 20. 1. Dopuszcza się przewóz małych zwierząt domowych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo Pasażerów.
2. Dopuszcza się przewóz psów pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, posiadają założony kaganiec i są trzymane na smyczy.
3. Pies przewodnik lub pies pracujący, posiadający stosowny certyfikat, odpowiednio oznaczony i towarzyszący w podróży osobie niewidomej, niedowidzącej lub niepełnosprawnej, może zostać zwolniony z obowiązku noszenia kagańca, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
4. Zabrania się przewozu zwierząt gospodarskich.

§ 21. Kontrola dokumentów przewozu oraz dokumentów poświadczających uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

§ 22. 1. Kontrolę dokumentów przewozu przeprowadzają osoby upoważnione przez operatora transportu, w szczególności kontrolerzy biletów, służby ochrony i kierujący pojazdami.
2. Pasażer wsiadając do pojazdu, podczas jazdy i przy wysiadaniu zobowiązany jest do okazania osobom upoważnionym do kontroli odpowiedniego dokumentu przewozu oraz dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego.

§ 23. Pasażer zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kierującego, kontrolera biletów, służb ochrony lub innych osób upoważnionych przez Operatora.

§ 24. Brak odpowiedniego dokumentu przewozu stanowią w szczególności:

1) przejazd bez ważnego biletu;
2) przejazd z biletem zniszczonym – uniemożliwiającym jego identyfikację;
3) przejazd z biletem na innej trasie niż wskazany na bilecie lub zakodowany na karcie elektronicznej;
4) przejazd z biletem ulgowym bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi.

§ 25. Czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej, sporządzeniem dokumentu opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty, odbywają się w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną do kontroli dokumentów przewozu.

§ 26. Wystawione na imię i nazwisko Pasażera wezwanie do zapłaty należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub pokwitowanie natychmiastowego opłacenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej, uprawniają do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem, do zakończenia kursu.

§ 27. Wysokość opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej określa cennik biletów.

§ 28. Pasażer może złożyć do Operatora transportu reklamację:

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
2) gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

§ 29. Reklamacje można składać pisemnie do Operatora transportu na adres wskazany na wezwaniu do zapłaty.

§ 30. Złożenie reklamacji lub odwołania nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz, wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

§ 31. Tryb i formę składania reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

§ 32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.